Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Tor kartingowy położony w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 6 obsługiwany jest przez M ACTION POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie.

 2. Dane Organizatora – M ACTION POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-424) przy ul. Budowlanej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000494785, NIP 7393864929, REGON 281560876.

 3. Ilekroć w regulaminie pojawia się sformułowanie (słowniczek):

  • organizator – należy przez to rozumieć M ACTION POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,

  • obsługa toru, personel – należy przez to rozumieć pracowników organizatora oraz upoważnione przez niego osoby,

  • obiekt – należy przez to rozumieć nieruchomość budynkową znajdującą się w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 6 oraz okalający ją teren bezpośrednio wydzielony ogrodzeniem,

  • tor, tor kartingowy – należy przez to rozumieć wyznaczone przez organizatora miejsce, przeznaczone do jazdy gokartem,

  • gokart – pojazd będący w ofercie organizatora przeznaczony do przemieszczana się po torze,

  • uczestnik – osoba, która zgodnie z postanowieniami regulaminu może korzystać z oferty organizatora, za uczestnika uważa się również pasażera gokarta typu Twin,

  • bieg – wykupiony przez danego uczestnika przejazd, który obejmuje również okres od wejścia do pit stop do jego opuszczenia

§2
Uczestnicy

 1. Z toru kartingowego mogą korzystać osoby:

  • w wieku od 9 roku życia o wzroście wynoszącym co najmniej 135 cm wzrostu. Osoby w wieku od 9 do 17 lat mogą korzystać z toru, wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez organizatora,

  • nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także substancji powodujących spowolnienie reakcji oraz zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika,

  • sprawne fizycznie, nie posiadające przeciwwskazań w szczególności zdrowotnych do korzystania z oferty organizatora,

  • dzieci od 4 roku życia samodzielnie mogą jeździć po torze tylko gokartem Puffo. Jazdy te odbywają się tylko i wyłącznie w asyście prawnego opiekuna, który będzie kontrolował przebieg jazd i jednocześnie instruował dziecko. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka jak i swoje. Jazdy gokartem Puffo odbywają się na indywidualnie zarezerwowanych biegach. Na torze może znajdować się jedynie gokart prowadzony przez opiekuna jako pilotujący dla Puffo,

 2. Osoby spełniające wymogi określone w ustępie 1 mogą korzystać z toru kartingowego oraz aktualnej oferty organizatora wyłącznie po odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez personel oraz po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, zarejestrowaniu się w systemie, a także zakupu karty członkowskiej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W wypadku gdy uczestnik nie rozumie instrukcji korzystania z gokarta lub innych reguł postępowania powinien niezwłocznie zwrócić się do personelu o udzielenie dodatkowych informacji.

§3
Zasady zachowania i korzystania z oferty

 1. Korzystanie z obiektu w tym toru jak i pozostałej oferty i infrastruktury organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty organizatora, wynikają z aktualnego cennika dostępnego w obiekcie oraz na stronie internetowej torkormoran.pl.

 2. W celu skorzystania z oferty organizatora należy zakupić bilet.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do skorzystania z oferty organizatora przez cały okres korzystania z oferty.

 4. Uczestnik zobowiązany jest to podania swoich prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji.

 5. Personel upoważniony jest w każdym czasie do zweryfikowania ważności biletu.

 6. Personel może odmówić sprzedaży biletu jak i nie dopuścić do udziału w biegu osoby, która w ocenie obsługi toru może nie dostosowywać się do regulaminu obiektu lub stwarzać jakiekolwiek zagrożenie.

 7. Uczestnik zobowiązuje się na żądanie personelu poddać badaniu na obecności alkoholu i innych środków odurzających.

 8. Uczestnik zobowiązuje się okazać swój dowód tożsamości na żądanie personelu.

§4
Zasady zachowania na torze

 1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, stosowanej sygnalizacji, wskazówek i poleceń personelu, a w szczególności uczestnik zobowiązany jest:

  • do obsługi gokarta zgodnie z instrukcjami i poleceniami obsługi toru,

  • przez cały okres do noszenia kasku ochronnego. Uczestnik ma obowiązek dobrać przed jazdą odpowiedni dla siebie kask, ciasno wyregulować zapięcie i zapiąć go przed wejściem na tor. Uczestnik, który jest opiekunem ma obowiązek wyposażyć dziecko jadące jako pasażer lub samodzielnie w gokarcie Mini lub Puffo w kołnierz ochronny, który jest dostępny w recepcji toru.

  • z uwagi na konstrukcję gokarta, a w szczególności fakt, że jego ruchome części w tym silnik oraz wały napędowe nie są całkowicie osłonięte zabezpieczyć włosy (tak, aby nie wystawały i nie wysunęły się spod kasku podczas jazdy) oraz wszystkie luźne części swojej garderoby, które mogłyby być wciągnięte lub uszkodzone przez napęd gokarta.

  • korzystać z gokarta w obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów, zabrania się korzystania z gokarta w takim obuwiu jak klapki, sandały, japonki itp.

  • rozpoczynać i zakończyć jazdę po torze po otrzymaniu wyraźnego sygnału od obsługi toru,

  • zachowywać szczególną ostrożność i korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników oraz zgodnie z poleceniami obsługi,

  • zapoznawczej jazdy (jazda z niską prędkością) podczas pokonywania pierwszych okrążeń toru w celu poznania konfiguracji toru i specyfiki działania i sprawności gokarta. W przypadku braku pełnej kontroli nad gokartem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego sprawności należy natychmiast zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, unieść jedną rękę w górę i czekać na polecenia obsługi toru,

  • dostosowywania prędkości jazdy do własnych umiejętności, konfiguracji zakrętów oraz aktualnego ruchu innych gokartów po torze,

  • informowania personelu o zauważonych usterkach w pracy gokarta w czasie trwania jazdy poprzez zjechanie w bezpieczne miejsce oraz uniesienie jednej ręki w górę,

 2. Zabronione jest w szczególności:

  • wysiadanie z gokarta w trakcie gdy na torze znajdują się w ruchu inne gokarty,

  • jazdy po torze w przeciwnym kierunku (pod prąd),

  • zatrzymywania gokarta w miejscu do tego nieprzewidzianym oraz blokowania przejazdu innych gokartów,

  • uderzania w inne gokarty oraz w bandy ochronne na torze,

 3. Decyzję o liczbie gokartów na torze, odstępach i kolejności wyjazdu na tor oraz o wyborze gokartów podejmuje personel toru.

 4. Personel może wycofać uczestnika ze względów bezpieczeństwa jazdy. W przypadkach szczególnych osoba taka usuwana jest z toru bez zwrotu za koszt biletu.

 5. W przypadkach szczególnych z winy uczestników personel ma prawo zatrzymać cały przejazd bez doliczenia czasu.

 6. Ze względu na specyfikę gokarta, jazdy nim oraz budowę toru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub zabrudzenia odzieży powstałe podczas korzystania z toru kartingowego Kormoran lub udostępnianego sprzętu.

 7. W sytuacji nie stawienia się na wykupiony przejazd nie później niż na 2 minuty przed planowanym rozpoczęciem lub dobrowolnej rezygnacji z przejazdu organizator nie ma obowiązku rekompensaty za niewykorzystany przejazd.

 8. Gokart Twin przystosowany jest do jazdy z pasażerem (dziecko) tylko i wyłącznie w celach rekreacyjno-edukacyjnych tak, aby dziecko mogło zapoznać się ze specyfiką jazdy gokartem po torze.

 9. Uczestnik korzystający z gokarta typu Twin zobowiązany jest do jazdy w wolnym i bezpiecznym tempie bez podejmowania jakiejkolwiek rywalizacji.

 10. Uczestnik korzystający z gokarta Twin ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo pasażera w tym m.in. dopilnować aby pasażer trzymał obie ręce na kierownicy oraz nie wystawiał nóg poza gokarta przez cały czas jazdy

§5
Postanowienia końcowe

 1. Osoby nie korzystające z oferty organizatora przebywające w obiekcie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi.

 2. Na terenie całego obiektu zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych.

 3. W sytuacji zgłoszenia rezerwacji na określoną liczbę osób, klient zobowiązany jest do płatności za taką liczbę osób jaką zamówił. Możliwość odstąpienia od rezerwacji przypada na 3 godziny przed biegiem

 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub mieniu uczestników i organizatora.

 5. Organizator dysponuję kaskami, które dostępne są dla uczestników według wymiarów producenta w rozmiarach od xxs do xxl. Organizator nie gwarantuje dostępności najmniejszych rozmiarów dziecięcych, w związku z czym opiekun decyduje od doborze odpowiedniego kasku dla dziecka zarówno do samodzielnej jazdy jak i jako pasażera w gokarcie Twin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy zostanie dobrany kask o nieodpowiednim rozmiarze. Dla dzieci zaleca się stosowanie własnych kasków zamkniętych tzw. pełnych z szybą.

 6. O wszystkich sprawach nieokreślonych wprost w regulaminie decyduje personel toru – w związku z tym w wypadku wątpliwości co do treści regulaminu należy przed wykupieniem biletu lub zamówieniem usługi ustalić z personelem wszelkie wątpliwości.

 7. Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z gokartów i toru kartingowego można składać bezpośrednio obsłudze, pisemnie na adres organizatora lub na następujący adres e-mail: biuro@torkormoran.pl.

§6

Personel toru ma prawo nie dopuścić do jazdy bądź wykluczyć z jazdy uczestnika, który narusza zasady korzystania z toru, zasady bezpieczeństwa lub zachodzi obawa, że uczestnik może zagrażać swojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych uczestników lub osób znajdujących się w obiekcie. Powyższe obejmuje również pasażera.

§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Olsztyn, dnia 1 luty 2014 r.